นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 248
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ตุลาคม 2522
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  143/1 หมู่ที่ 16
  ต. ทุ่งปรัง อ. สิชล
  จ. นครศรีธรรมราช 80120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5536 5989
  e-Mail : pimphattra_w@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2550
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2554
   - อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, 2555, 2556
   - อดีตกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
   - อดีตกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
   - อดีตกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
   - อดีตกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later