รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 294
 • ชื่อ-สกุล :
  รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มิถุนายน 2503
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  9 หมู่ที่ 1
  ต. มะม่วงสองต้น อ. เมืองนครศรีธรรมราช
  จ. นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์ : 075 346 433
  e-Mail : bnarong.06@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อาจารย์สอนปริญญาตรี โท เอก นานกว่า ๒๐ ปี
   - อาจารย์สายวิจัย โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นนักวิจัย ที่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่การเมือง ภาคประชาชนบริหารจัดการทางสังคม การเมืองการบริหารจัดการเมือง และท้องถิ่นที่มีผลงานตีพิมพ์ ทั้งแบบบทความทางวิชาการ และหนังสือตำรา เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
   - เป็นอาจารย์ทำหน้าที่ด้านสื่อ โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งเป็นพิธีกรและวิทยากร สื่อโซเชียลมีเดีย
   - รับราชการเป็นข้าราชการครู ประถมศึกษา
   - เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later