นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์


จังหวัดนครราชสีมา เขต 13
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 338
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 สิงหาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๙๔-๙๕ หมู่ที่ ๒ ถนนด่านขุนทด-หนองสรวง
  ต. ด่านขุนทด อ. ด่านขุนทด
  จ. นครราชสีมา ๓๐๒๑๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later