นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 143
 • ชื่อ-สกุล :
  นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กันยายน 2497
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
   - พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
   - พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later