นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 213
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 เมษายน 2503
 • การศึกษา :
   - ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๒๙๙/๕๔๒ หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านบ้านกลาง ถนนชุมค้า
  ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว
  จ. นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (27 ต.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2556)
   - สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย (2533, 2538)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 สมัย (2544, 2548, 2550, 2554, 2562)
   - ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later