นายวุฒิชัย  กิตติธเนศวร


จังหวัดนครนายก เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 346
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวุฒิชัย  กิตติธเนศวร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 กันยายน 2497
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑-๒๖๗/๕ ถนนสุวรรณศร
  ต. นครนายก อ. เมืองนครนายก
  จ. นครนายก ๒๖๐๐๐
  โทรศัพท์ : 037 311 084
  โทรสาร : 037 321 281
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   - ที่ปรึกษากรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544, 2548, 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later