นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดตรัง เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 424
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มีนาคม 2534
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ประกันภัย) (เกียรตินิยมดี) QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON ประเทศอังกฤษ
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมดีมาก UNIVERSITY OF KENT ประเทศอังกฤษ
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later