นางสาวละออง  ติยะไพรัช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงราย เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 305
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวละออง  ติยะไพรัช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ธันวาคม 2505
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  198 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ้านดง
  ต. สันทราย อ. แม่จัน
  จ. เชียงราย 57110
  e-Mail : laongtip1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later