นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงราย เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 243
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 มกราคม 2506
 • การศึกษา :
   - เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later