นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์


จังหวัดชัยภูมิ เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 441
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 เมษายน 2492
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  299/102 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า
  ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ
  จ. ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1790 4232
  e-Mail : k_surawit@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later