นายมานะ  โลหะวณิชย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชัยภูมิ เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 282
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมานะ  โลหะวณิชย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 กรกฎาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  597/1 หมู่ที่ 9
  ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง
  จ. ชัยภูมิ 36210
  โทรสาร : 044 872 484
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7936 9896
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2544 เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.หนองบัวแดง
   - พ.ศ. 2550 - 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 1
   - พ.ศ. 2554 - 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2
   - พ.ศ. 2556 - 2557 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2
   - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 4
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later