นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์


จังหวัดชลบุรี เขต 8
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 401
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 พฤษภาคม 2523
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  25/22 หมู่ที่ 1
  ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ
  จ. ชลบุรี 20180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3151 5156
  e-Mail : sathira1980@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later