นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 150
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 ตุลาคม 2523
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later