นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกระบี่ เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 399
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 กันยายน 2503
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  289/10 ถนนอุตรกิจ
  ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่
  จ. กระบี่ 81000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานอนุกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการประจำพื้นที่เขต ๑๑ จังหวัดกระบี่
   - ประธานคพอ.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
   - กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
   - กรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิคม)
   - คณะอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวทางบกทางทะเล วุฒิสภา
   - ผู้ชำนาญการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later