นายอำพล  จินดาวัฒนะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 198
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอำพล  จินดาวัฒนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 พฤษภาคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทธ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - Master of Public Health Prince Leopold Institute of Tropical Medicine ประเทศเบลเยี่ยม
   - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สถานที่ติดต่อ :
  88/39 หมู่ที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ
  อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2832 9010
  โทรสาร : 0 2832 9002
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1813 8867
  e-Mail : amphon@nationalhealth.or.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานของรัฐ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พ.ศ. 2557-2558
  • ประธานกรรมาธิการการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2558
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พ.ศ .2549-2550
  • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ .2549-2550
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 11 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2554-2558
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2554-2558
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2547-2553
  • ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543-2551
  • ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูป (สปร.) พ.ศ. 2554-2556
  • กรรมการองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
  • โฆษกกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542-2543
  • ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2537-2542
  • นายแพทย์ใหญ่ กรมควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2535-2537
  • กรรมการแพทยสภา โดยการเลือกตั้ง 7 สมัย พ.ศ. 2530-2546
  • ประธานกรรมการกำกับทิศ โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
  • กรรมการกิตติมศักดิ์พิจารณารางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน เครือเนชั่น พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later