พันตรี อาณันย์  วัชโรทัย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 196
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตรี อาณันย์  วัชโรทัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มีนาคม 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  29 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 13 แยก 6 ถนนรามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1915 1298
  e-Mail : anan_vajrodaya@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เคยดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  • กรรมาธิการสามัญการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
  • กรรมาธิการสามัญกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
  • หัวหน้าคณะทำงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (สปช.)
  • กรรมาธิการปฏิรูป ปปช. (สปช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later