นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 193
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กันยายน 2498
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) วิทยาลัยครูสงขลา
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/76 ซอยจรัลศาสน์ ถนนเจริญประดิษฐ์
  ต. สะบารัง อ. เมืองปัตตานี
  จ. ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ : 073 331 752
  โทรสาร : 073 334 289
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1897 4777
  e-Mail : halimminsar@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระดับอำนวยการสูง ศอ.บต.
  • ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2558
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later