นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 186
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤษภาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฺB)
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2141 5511
  โทรสาร : 0 2143 9011
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1969 8456
  e-Mail : nunsue2499@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด
  • ประธานกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later