นายอนุสิษฐ  คุณากร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 183
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุสิษฐ  คุณากร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  48/6
  ต. บ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง
  จ. ราชบุรี 70110
  โทรศัพท์ : 032 221 583
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1906 8777
  e-Mail : anusit.kunakorn@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. งานด้านการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
  • 2. การจัดทำแผน/และการฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการระดับชาติ
  • 3. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
  • 4. การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later