นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 179
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กันยายน 2488
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ที่อยู่ 1 :
  6/11-13 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท
  อ. บางละมุง
  จ. ชลบุรี
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9201 3433
  e-Mail :
  ที่อยู่ 2 :
  6/11-13 หมู่ที่ 9
  ต. หนองปรือ อ. บางละมุง
  จ. ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ : 038 428 662
  โทรสาร : 0 3842 8044
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9201 3433
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกวุฒิสภา ปี 51-57 (2 วาระ)
  • ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณของ สว.
  • ประธานกรรมาธิการการพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
  • ประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later