นายเสรี  อติภัทธะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 178
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเสรี  อติภัทธะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 กรกฎาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   - Master of Science (Computer Science) East Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science (Industry and Technology) East Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  80/23 หมู่ที่ 3 ซอยบางขนุน 3 ถนนบางกรวย-จงถนอม
  ต. บางขนุน อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  โทรศัพท์ : 0 2879 8138
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9813 6074
  e-Mail : seri.a@diw.mail.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เป็นผู้ออกแบบและจัดทำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบออกเลขทะเบียนโรงงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดทำ National Single Window
  • เป็นที่ปรึกษาด้านไอซีทีของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสำนักโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค
  • เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later