นายเสรี  สุวรรณภานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 177
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเสรี  สุวรรณภานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กุมภาพันธ์ 2499
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  16 หมู่บ้านลดาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร ซอยราชพฤกษ์ 21 ถนนราชพฤกษ์
  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรสาร : 0 2432 0890
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1821 4403
  e-Mail : sereelaw@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ทนายความ/ธุรกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน/เจ้าของกิจการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการและเลขาธิการสภาทนายความ พ.ศ. 2535-2541
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540
  • สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543-2549
  • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา พ.ศ. 2548
  • รองประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 และเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง
  • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  • นายกสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พ.ศ. 2552-2556
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พ.ศ. 2557 - 2558
  • ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later