พลเรือเอก สุรินทร์  เริงอารมณ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 174
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก สุรินทร์  เริงอารมณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 เมษายน 2490
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - Master of Science (Operation Research) Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  468 หมู่ที่ 6 ถนนเทอดไท
  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2457 2333
  e-Mail : surin.arrom@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2550
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later