นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 173
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 พฤศจิกายน 2490
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (ประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาสภาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  79 หมู่บ้านวัฒนานิเวศน์ ซอย 4 แยก 3
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2275 7557
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1905 0007
  e-Mail : surin@amata.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวง
  • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2536)
  • รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการจัดหางาน
  • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2538)
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
  • สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540)
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
  • สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสัคม (2541)
  • อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน
  • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2543)
  • อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กระทรวงแรงงาน (2547)
  • รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นักบริหาร 10)
  • สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน (2548)
  • เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (2549)
  • กรรมการสภาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 2549
  • กรรมการและอุปนายกสภาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 2555
  • กรรมการจัดหาและบริหารดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 2551
  • ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2551
  • กรรมการบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2553
  • ที่ปรึกษาประธาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2554
  • รองประธานกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later