นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 171
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 มีนาคม 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/222 หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง ซอยวิภาวดี 25 ถนนโลคัลโรด
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2589 6038
  โทรสาร : 0 2954 6434
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1640 2534
  e-Mail : danaitangtrakul.s@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษากฎหมาย ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2543-2549
  • รักษาการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • กรรมการธนาคารนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
  • กรรมการองค์การคลังสินค้า
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later