พลเอก สสิน  ทองภักดี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 164
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก สสิน  ทองภักดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 กุมภาพันธ์ 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2280 2456
  โทรสาร : 0 2280 2422
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1823 7185
  e-Mail : sasin248@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพบก ตั้งแต่ พ.ศ. 2532
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later