นายสมพงษ์  สระกวี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 161
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมพงษ์  สระกวี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 มีนาคม 2493
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  129/898 เพอเฟคเพลส ซอย 42 ถนนรัตนาธิเบศร์
  ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1552 7777
  e-Mail : s.sakawee@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ. 2543-2549)
  • ประธานกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา(ปี 2544-2549)
  • เลขานุการกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (วุฒิสภา)
  • กรรมาธิการวิืสามัญศึกษาติดตามปัญหาความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กรรมาธิการวิสามัญศึกษาการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Maga Project)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2547
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later