นายสมชาย  พฤฒิกัลป์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 158
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมชาย  พฤฒิกัลป์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤศจิกายน 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  20 หมู่ที่ 12 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 1 ถนนบางนา-ตราด
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ : 0 2396 1506
  โทรสาร : 0 2396 1461
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9810 5771
  e-Mail : ph_somchai@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชทางทางปกครอง
  • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
  • ประธานกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
  • คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  • คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
  • คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
  • คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  • คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
  • คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของทุกกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • คณะอนุกรรมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือของสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
  • คณะอนุกรรมการดำเนินการตามมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการลงทะเบียนแห่งชาติ
  • คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการลงทะเบียนแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later