นายสมชัย  ฤชุพันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 157
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมชัย  ฤชุพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ธันวาคม 2481
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Philosophy The University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Doctor of Philosophy The University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  408/50 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2278 5811, 0 2278 5812
  โทรสาร : 0 2278 5813
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1905 8944
  e-Mail : srichupan@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการ กพร. และประธานอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง กพร.
  • กรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการสภาและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระปกเกล้า
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม
  • กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • นักเศรษฐศาสตร์ประจำ IMF
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2542
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2538
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later