นายสมชัย  เจริญชัยฤทธิ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 156
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมชัย  เจริญชัยฤทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤศจิกายน 2482
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  155 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน
  ต. วัดไทร อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 056 333 440
  โทรสาร : 056 333 446
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๐
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
  • นักธุรกิจ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later