นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 155
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 มีนาคม 2503
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  21/47 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2679 9026
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9139 7778
  e-Mail : sontirat@s60-brand.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • เลขานุการกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2536
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later