นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 153
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กรกฎาคม 2493
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Laws Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - Doctor of Philosophy (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  416/16 ซอย 87 แยก 14 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2538 6338
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4666 4200
  e-Mail : dr.sathit.l@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานกระทรวงการคลัง
  • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย
  • ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later