นายศานิตย์  นาคสุขศรี

 • เลขประจำตัวสมาชิก 151
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศานิตย์  นาคสุขศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 มกราคม 2495
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  1721 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2880 3261
  โทรสาร : 0 2880 3261
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9812 1401
  e-Mail : sanit_gov@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น การบริหารราชการชายแดน พัฒนางานการค้าชายแดน และระบบ Logistics เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา การพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ยกระดับการศึกษา "การศึกษาสร้างสรรค์" และปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later