นายไวกูณฑ์  ทองอร่าม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 149
 • ชื่อ-สกุล :
  นายไวกูณฑ์  ทองอร่าม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ตุลาคม 2494
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาสภาวิทยาลัย
   - การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ต. ท่าช้าง อ. เมืองจันทบุรี
  จ. จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039 319 111
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1377 5374
  e-Mail : waigoon374@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
  • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะปฏิรูปการแรงงาน
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later