พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 148
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/129 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1/27 ถนนงามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  e-Mail : wuttinun.of@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
  • ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหาร
  • รองปลัดบัญชีทหาร
  • รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • เจ้ากรมสารบรรณทหาร
  • รองเสนาธิการทหาร
  • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later