นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 146
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มีนาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรอินทรีย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนการเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • สถานที่ติดต่อ :
  114 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์ : 0 2729 4456
  โทรสาร : 0 2729 4456
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1735 1403
  e-Mail : agarnyak@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • จดบันทึกพระราชดำริ วิเคราะห์จัดทำแผน สนองพระราชดำริติดตามประเมินผล ถวายรายงาน
  • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงและงานกสิกรรมธรรมชาติ
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2536
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later