นายวิรัช  ชินวินิจกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 145
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิรัช  ชินวินิจกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 พฤศจิกายน 2495
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2142 4648
  โทรสาร : 0 2143 7846
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1839 0256
  e-Mail : w.chinwinigkul@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการสมานฉันท์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเปิดศาลนอกเวลาราชการ
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร
  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการโครงการศาลยุติธรรมกับประชาชนกับเส้นทางสายเดียวกัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2540
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later