นายวิบูลย์  สงวนพงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 144
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 พฤศจิกายน 2497
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/51 หมู่ที่ 19 ซอย 26 ถนนพุทธมณฑลสาย 2
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ : 0 2448 3014
  โทรสาร : 0 2885 8310
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1902 0990
  e-Mail : sanguanpong.w@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
  • 2. เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  • 3. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • 4. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • 5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • 6. ประธานและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การประปาภูมิภาค
  • โรงงานยาสูบ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later