นายวินัย  ดะห์ลัน

 • เลขประจำตัวสมาชิก 143
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวินัย  ดะห์ลัน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มกราคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ปริญญาเอกทางชีววิทยาการแพทย์ประยุกต์ University Libre De Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยม
 • สถานที่ติดต่อ :
  497 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 0 2218 1054
  โทรสาร : 0 2218 1105
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1871 3135
  e-Mail : winai.hsc@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later