พลเอก วิเชียร  ศิริสุนทร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 141
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก วิเชียร  ศิริสุนทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  71/65 หมู่บ้านเศรณีรายา ถนนนาวงประชาพัฒนา
  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2152 0368
  โทรสาร : 0 2575 6128
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1873 6994
  e-Mail : w.1531@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ได้รับราชการในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นระยะเวลากว่าสิบปีและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ
  • อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จึงทำให้ได้มีโอกาสในการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • และงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีเงื่อนไขทางด้านความมั่นคง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later