นายวิเชียร  ชวลิต

 • เลขประจำตัวสมาชิก 140
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิเชียร  ชวลิต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  39/60 ถนนปัญญาอินทรา
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์ : 0 2548 0255
  โทรสาร : 0 2548 0255
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1909 0033
  e-Mail : chavalitvc@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๑
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  • อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔
  • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later