นายวัลลภ  พริ้งพงษ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 138
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ตุลาคม 2497
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (Political Science) University of Delhi ประเทศอินเดีย
   - Master of Arts (Political Science) Bowling Green State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  136/9 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ : 0 2243 2257
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1875 7766
  e-Mail : vullop_phr@moi.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • 2. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • 3. คณะอนุกรรมการสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • 4. กรรมการการประปานครหลวง
  • 5. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  • 6. กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • 7. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • 8. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดแพร่
  • 9. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • 10. นายอำเภอ อ.บ้านฉาง อ.เมืองตราด และ อ.เมืองระยอง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later