นายวันชัย  สอนศิริ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 137
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวันชัย  สอนศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กุมภาพันธ์ 2496
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  34/12 หมู่ที่ 8
  ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0 2574 4647
  โทรสาร : 0 2574 4721
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1750 9708
  e-Mail : tanaiwanchai@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ทนายความ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เป็นเลขาธิการสภาทนายความ 4 สมัย
  • เป็นสมาชิกสภาเขตปทุมวัน กทม.
  • เป็นประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ฯลฯ
  • เป็นสมาชิกวุฒิสภา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later