พลเอก วัฒนา  สรรพานิช

 • เลขประจำตัวสมาชิก 134
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก วัฒนา  สรรพานิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 มีนาคม 2481
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  54/3 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2574 5945
  โทรสาร : 0 2573 5003
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 8699
  e-Mail : gen.swattana@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง สังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประสบการณ์ทางราชการทหาร
  • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
  • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
  • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
  • แม่ทัพน้อยที่ 1
  • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.
  • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  • จเรทหารทั่วไป
  • ประสบการณ์ราชการสงคราม
  • ราชการสงครามในต่างประเทศ 2 ครั้ง ณ ประเทศเกาหลี ผลัดที่ 15 (พ.ศ. 2506 - 2507) ณ ประเทศเวียดนามใต้ รุ่นที่ 1 (จงอางศึก) (พ.ศ. 2510 - 2511) ได้กระทำการรบด้วยความกล้าหาญ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญไทย เหรียญกล้าหาญของประเทศสหรัฐอเมริกา ชั้นบรอนซ์สตาร์ "ประดับอักษร V" และเหรียญกล้าหาญชั้น Gold Star (ประดับดาวทอง) ของประเทศเวียดนามใต้
  • ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจพิเศษ
  • ปฏิบัติราชการพิเศษในต่างประเทศ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า
  • ประสบการณ์ที่สำคัญทางการเมือง
  • สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
  • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
  • สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549
  • ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงมหาดไทย
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2536
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2533
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later