นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 133
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 ตุลาคม 2493
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Arts in Development Studies The Hague University ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • สถานที่ติดต่อ :
  29/329 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 10 ถนนแจ้งวัฒนะ
  ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0 2503 2585
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1814 3753
  e-Mail : valairat.sriaroon@ega.or.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  • ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  • ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานงานคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2538
  • ผู้อำนวยการส่วนการงบประมาณ สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ พ.ศ. 2539 - 2542
  • ผู้อำนวยการส่วนประเมินแผนงานและโครงการที่ 5 สำนักประเมินผล พ.ศ. 2543 - 2544
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช. สำนักประเมินผล พ.ศ. 2545 - 2546
  • ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล พ.ศ. 2546 - 2548
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 10) พ.ศ. 2548 - 2551
  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later