นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 129
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 มีนาคม 2514
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/1 หมู่ที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 3
  ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0 2503 3575
  โทรสาร : 0 2503 3575
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1306 5230
  e-Mail : stouproject@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับเชี่ยวชาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • บรรยายและทำการวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  • ริเริ่มโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
  • กรรมการและเลขานุการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2558
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later