พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช

 • เลขประจำตัวสมาชิก 126
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 เมษายน 2490
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science in Civil Engineering The Citadel ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science in Civil Engineering Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science in System Management University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  222 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2513 9248
  โทรสาร : 0 2939 6487
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1853 7733
  e-Mail : lertrat@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รับราชการทหารโดยดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ เสนาธิการทหาร และจเรทหารทั่วไป
  • ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  • สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
  • กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2541
  • เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later