นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต

 • เลขประจำตัวสมาชิก 125
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 ธันวาคม 2501
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  255 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถนนราชวิถี
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2306 8700
  โทรสาร : 0 2306 8748
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1755 7801
  e-Mail : lertpanya1@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • คณะกรรมการผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปขก.)
  • คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  • รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2558
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later