นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 122
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2498
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  19/86 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ซอยสุคนธสวัสดิ์ 29 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์ : 0 2525 9772, 0 2525 9773
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1844 2223, 08 1866 8808
  e-Mail : sriworasat@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later