นางรวีวรรณ  ภูริเดช

 • เลขประจำตัวสมาชิก 121
 • ชื่อ-สกุล :
  นางรวีวรรณ  ภูริเดช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 มกราคม 2513
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - Master of Science (Water Resources System Engineering) University of Newcastle Upon Tyne ประเทศสหราชอาณาจักร
   - Doctor of Philosophy (Civil and Environmental Engineering) University of Wisconsin - Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  13 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 10 ถนนพระราม 6
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2265 6502
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1650 5555
  e-Mail : rbhuridej@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later